43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

pod honorowym patronatem Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego

 

termin wystawy: od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku
wernisaż: czwartek, 9 listopada 2017 roku o godz. 17.00

 

700 artystów w konkursie i blisko 3 tys. prac.

Na 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017 nadesłano 2.989 prac, autorstwa 700 artystów.

Pierwsze posiedzenie jury rozpocznie się w czwartek 1 czerwca. Podczas czterech dni obrad komisja konkursowa oceni obrazy nadesłane w wersji elektronicznej (łącznie 4.500 zdjęć)
i zakwalifikuje artystów oraz ich prace do drugiego etapu konkursu. Informacja o decyzji jury zostanie ogłoszona na stronach internetowych: www.galeriabielska.pl oraz www.bielskajesien.pl w poniedziałek, 5 czerwca.

Drugie posiedzenie jury odbędzie się we wrześniu i wówczas – już na podstawie oryginałów prac – zostaną podjęte ostatecznie decyzje o tym, których artystów prace znajdą się na wystawie. Jury wybierze także laureatów nagród i wyróżnień regulaminowych. Werdykt zostanie ogłoszony oficjalnie podczas otwarcia biennale 9 listopada 2017 roku.

W jury Bielskiej Jesieni 2017 zasiądą:

Hanna Wróblewska – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Zachęty Narodowej Galerii Sztuki

Jerzy Kosałka – artysta multimedialny, malarz, performer, twórca sztuki site-specific

Jerzy Truszkowski – malarz, performer, kurator, krytyk sztuki

Ryszard Ziarkiewicz – historyk sztuki, krytyk, kurator; założyciel, wydawca i redaktor naczelny „Magazynu Sztuki”

Agata Smalcerz – historyczka sztuki, krytyczka, kuratorka wystaw, dyrektor Galerii Bielskiej BWA.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017

termin wystawy: od 9 listopada do 31 grudnia 2017 roku,

Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE 

 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017, zwanym dalej Bielską Jesienią.
 2. Organizatorem Bielskiej Jesieni jest Galeria Bielska BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, wpisana do rejestru RIA nr 4/2012-2017, NIP 747-10-17-801 REGON 072342753, zwana dalej Organizatorem.
 3. Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystów malarzy zamieszkałych w kraju lub za granicą. Kierowany jest do absolwentów wyższych szkół artystycznych, a także malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem, zwanych dalej Uczestnikami.
 4. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego.
 5. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2015–2017 (niezgłaszane do edycji konkursu Bielska Jesień 2015), w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane i niewyróżniane na innych konkursach, będące własnością autora.
 6. Uczestnik może zgłosić minimum trzy, a maksymalnie pięć obrazów. Będą one poddane ocenie jury w dwóch etapach.
 7. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu Bielska Jesień jest wniesienie bezzwrotnej opłaty w wysokości 70 zł. Uczestnicy mają prawo do odstąpienia od udziału w konkursie do 31 maja 2017 roku i zwrotu poniesionej opłaty wpisowej.
 8. Konkurs ma charakter dwustopniowy. Organizator powołuje jury, które w I etapie wybiera prace na podstawie fotografii zapisanych cyfrowo spośród wszystkich prawidłowo dokonanych zgłoszeń. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań.
 9. Zdjęcia wszystkich obrazów prawidłowo zgłoszonych do Bielskiej Jesieni, niezależnie od wyborów jury, będą prezentowane w galerii internetowej na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl w terminie od 1 czerwca do 31 grudnia 2017 roku – z zastrzeżeniem punktu 12 regulaminu.
 10. Ogłoszony zostanie konkurs internetowy na wybór autora najciekawszych prac zgłoszonych do Bielskiej Jesieni 2017 i zamieszczonych w galerii internetowej.
 11. Planowany jest druk katalogu z reprodukcjami prac zakwalifikowanych na wystawę przez jury. Każdy uczestnik wystawy otrzyma jeden bezpłatny egzemplarz katalogu.
 12. Prace niespełniające warunków określonych w Regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Bielskiej Jesieni oraz odesłane na koszt Uczestnika, bez zwrotu dokonanej wpłaty z tytułu uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia do udziału w konkursie nadesłanych prac, w szczególności jeżeli nadesłane prace mogłyby zostać uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje. W szczególności Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia prac o charakterze pornograficznym.
 13. Zgłoszenie pracy do Bielskiej Jesieni oznacza zgodę Uczestnika na przetwarzanie przez Organizatora danych osobowych Uczestnika w celach związanych z organizacją konkursu. Dane osobowe Uczestnika (w szczególności imię i nazwisko) zawarte w formularzu zgłoszeniowym będą obowiązywać na każdym etapie Bielskiej Jesieni. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w Bielskiej Jesieni.
 14. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację regulaminu.
 15. W uzasadnionych przypadkach organizatorzy zastrzegają sobie możliwość zmiany regulaminu do chwili oficjalnego podania ostatecznych wyników konkursu.

I ETAP KONKURSU

 1. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w I etapie konkursu polega na: – rejestracji na stronie Bielskiej Jesieni: www.bielskajesien.pl – wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, w tym załączeniu zdjęć prac i pliku z potwierdzeniem dowodu wpłaty. Uczestnicy zgłaszający się do konkursu zobowiązani są do wypełnienia formularza zgodnie z instrukcją umieszczoną na stronie Bielskiej Jesieni.
 2. Uczestników konkursu obowiązuje opłata w wys. 70 zł jako udział w kosztach organizacyjnych, którą należy wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514. Dla uczestników dokonujących wpłaty z kont zagranicznych kwota wpisowego wynosi 25 Euro; należy ją wpłacić na konto: Bank Pekao S.A. 93 1240 4142 1111 0000 4825 7514, KOD SWIFT: PKOPPLPW W obu przypadkach w treści przekazu prosimy o podanie nazwiska artysty, którego dotyczy przelew. Kopia dowodu wpłaty (fotografia, skan, plik PDF, nie większy niż 800 pikseli – szerokość) powinna być dołączona do zgłoszenia. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.
 3. Po dokonaniu zgłoszenia na konkurs i przesłaniu zdjęć prac na stronę internetową Bielskiej Jesieni oryginały prac nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom. Konsekwencją niedopełnienia wymogu jest wykluczenie obrazu z konkursu.
Czytaj pełny regulamin 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017
Czytaj więcej: 43. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2017