Regulamin

POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w 46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023, zwanym dalej Bielską Jesienią.

2. Organizatorem Bielskiej Jesieni jest Galeria Bielska BWA z siedzibą w Bielsku-Białej, ul. 3 Maja 11, wpisana do Rejestru Instytucji Artystycznych Miasta Bielska-Białej pod numerem 4, NIP 747-10-17-801 REGON 072342753, zwana dalej Organizatorem.

3. Celem Bielskiej Jesieni jest przegląd i promocja polskiego malarstwa współczesnego.

ZASADY KONKURSU

4. Bielska Jesień jest konkursem otwartym, przeznaczonym dla polskich artystek i artystów posługujących się medium malarskim, zamieszkałych w kraju lub za granicą oraz dla artystek i artystów pochodzących z innych krajów, zamieszkałych w Polsce. Kierowany jest do studentów_tek i absolwentów_tek wyższych szkół artystycznych, a także malarek i malarzy (osób pełnoletnich) nieposiadających dyplomu uczelni artystycznych, ale legitymujących się aktywnością twórczą i dorobkiem, zwanych dalej Uczestnikami.

5. Przystąpienie do konkursu oznacza akceptację tego regulaminu.

6. Na konkurs przyjmowane są prace wykonane w latach 2021–2023 (niezgłaszane do 45. edycji konkursu Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2021), w dowolnej technice i konwencji malarskiej, niedające się powielić jako oryginały, niebędące kopiami dzieł innych autorów, uprzednio nienagradzane na innych konkursach, będące własnością Uczestnika.

7. Uczestnik ma obowiązek zgłoszenia trzech prac. Będą one poddane ocenie jury w dwóch etapach (w pierwszym oglądzie – opierając się na reprodukcjach w wersji cyfrowej, w drugim – na podstawie oryginałów). Tryptyk jest traktowany jako trzy oddzielne prace, dyptyk – jako dwie.

8. Warunkiem przyjęcia prac do konkursu Bielska Jesień jest wniesienie bezzwrotnej opłaty za udział w konkursie w wysokości 90 zł. Uczestnicy mają prawo do odstąpienia od udziału w konkursie do 30 kwietnia 2023 roku i do otrzymania zwrotu poniesionej opłaty wpisowej. Po tym terminie opłata nie będzie zwracana.

9. Konkurs ma charakter dwustopniowy. Organizator powołuje pięcioosobowe jury, które w I etapie wybiera prace zakwalifikowane do dalszego etapu na podstawie ich cyfrowych reprodukcji przesłanych w zgłoszeniu. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. W czasie drugiego posiedzenia jury przyznaje nagrody i wyróżnienia. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających oczekiwań komisji. Szczegóły przebiegu konkursu znajdują się w punktach 17–32.

10. Zdjęcia wszystkich obrazów prawidłowo zgłoszonych do Bielskiej Jesieni, niezależnie od wyborów jury, będą prezentowane na stronie internetowej Bielskiej Jesieni (www.bielskajesien.pl), w galerii wirtualnej, w terminie od czerwca do grudnia 2023 roku – z zastrzeżeniem punktu 11. regulaminu.

11. Prace niespełniające warunków określonych w regulaminie zostaną wykluczone z dalszego udziału w Bielskiej Jesieni bez zwrotu wpłaty dokonanej z tytułu uczestnictwa w konkursie. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia zgłoszonych do udziału w konkursie prac, w szczególności jeżeli nadesłane prace mogłyby zostać uznane za naruszające bezwzględnie obowiązujące w Polsce przepisy prawa lub dobre obyczaje. Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy przyjęcia prac o charakterze pornograficznym.

DANE OSOBOWE

12. Galeria Bielska BWA jako Administrator danych informuje, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Organizatora, tj. przeprowadzenia konkursu 46. Biennale Malarstwa Bielska Jesień 2023 oraz związanej z nim promocji na stronach internetowych i w wydawnictwach, w celach sprawozdawczych i archiwalnych oraz w celach kontaktowych (na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a Ogólnego rozporządzenia o ochronie danych).
Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed momentem wycofania zgody.

13. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

14. Organizator oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów władzy publicznej oraz innych instytucji wykonujących zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.

15. Organizator informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.

16. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w Bielskiej Jesieni.

I ETAP KONKURSU

17. Zgłoszenie Uczestnika do udziału w I etapie konkursu polega na poprawnym wypełnieniu formularza zgłoszeniowego, dostępnego na stronie internetowej bielskajesien.pl oraz na załączeniu reprodukcji prac. Przyjmowanie zgłoszeń obowiązuje wyłącznie w wersji online, od 11 kwietnia 2023 do 5 maja 2023 roku, do godz. 12.00. Organizator zastrzega sobie prawo do przedłużenia terminu zgłoszeń.

18. Płatność za udział w konkursie odbywa się za pośrednictwem systemu PayU i wynosi 90 zł. W przypadku niezakwalifikowania prac na wystawę wpisowe nie podlega zwrotowi.

19. Po dokonaniu zgłoszenia do konkursu oryginały prac nie mogą podlegać jakimkolwiek zmianom. Konsekwencją niedopełnienia wymogu jest wykluczenie obrazu z konkursu.

20. Zdjęcia wierne oryginałom prac powinny być zapisane w formacie JPG o parametrach: krótszy bok min. 1500 pikseli, przestrzeń barw RGB, wielkość pliku nie większa niż 5 MB.
Każde zdjęcie powinno być podpisane wg następującego wzoru: nazwisko-pierwsza litera imienia-tytul-rok powstania (np. kowalski-j-pejzaz-morski-2022). Niedopuszczalne jest używanie w nazwie pliku znaków diakrytycznych, spacji oraz znaków innych niż łącznik (-).
Nazwa pliku powinna składać się maksymalnie z 50 znaków. Jeśli tytuł jest dłuższy, należy zastosować wersję skróconą tytułu.
Prace bez tytułu powinny być ponumerowane (np. Bez tytułu 1, Bez tytułu 2).

21. Każdy Uczestnik ma obowiązek zgłosić do konkursu trzy prace (tryptyk składający się z obrazów niepołączonych ze sobą na stałe traktowany jest jako zestaw trzech prac, dyptyk – dwóch). Format dzieł nie jest określony, jednak ze względów technicznych krótszy bok obrazu nie może przekraczać 200 cm.

22. Organizator zastrzega sobie prawo niedopuszczenia do konkursu prac uniemożliwiających ich ekspozycję z przyczyn technicznych.

23. Poprzez zgłoszenie prac do konkursu Uczestnik udziela Organizatorowi niewyłącznej nieodpłatnej licencji (wraz z prawem do udzielania dalszej licencji) bez ograniczeń terytorialnych i przez czas nieokreślony, na korzystanie z reprodukcji fotograficznych pracy – do celów związanych z organizacją Bielskiej Jesieni, jej promocją oraz realizacją wystaw pokonkursowych i innych wystaw – na polach eksploatacji obejmujących:
– w zakresie utrwalania i zwielokrotniania: wytwarzanie dowolną techniką nieograniczonej ilości egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, audiowizualną, techniką cyfrową;
– w zakresie rozpowszechniania w inny sposób: publiczne wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, w tym w internecie, wprowadzenie do pamięci komputera, przesyłanie za pomocą sieci multimedialnej oraz inne publiczne udostępnianie w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
W czerwcu 2023 roku reprodukcje fotograficzne wszystkich prawidłowo zgłoszonych prac zostaną udostępnione w galerii wirtualnej na stronie Bielskiej Jesieni.

II ETAP KONKURSU

24. Informacje o zakwalifikowaniu prac przez jury do II etapu konkursu zostaną zamieszczone na stronie internetowej Organizatora i stronie Bielskiej Jesieni do końca czerwca 2023 roku. Jury może wybrać jedną, dwie lub trzy prace danego Uczestnika zakwalifikowanego do II etapu.

25. Oryginały prac wybranych na podstawie wersji elektronicznej do II etapu Uczestnicy zobowiązani są dostarczyć na własny koszt na adres Organizatora (Galeria Bielska BWA, ul. 3 Maja 11, 43-300 Bielsko-Biała) do 18 sierpnia 2023 roku.

26. W przypadku prac, których montaż nie jest standardowy, należy dostarczyć elementy umożliwiające ekspozycję.

27. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia powstałe w czasie transportu; odpowiednie zabezpieczenie i ewentualne ubezpieczenie transportu prac spoczywa na Uczestniku.

28. Oryginały dostarczanych Organizatorowi prac należy opisać na odwrocie tak samo jak w formularzu zgłoszeniowym.

29. W II etapie jury kwalifikuje prace na wystawę pokonkursową na podstawie nadesłanych oryginałów. Jury ma prawo do zweryfikowania decyzji podjętych podczas pierwszych obrad i odrzucenia prac niespełniających jego oczekiwań.

30. Komisja może zadecydować o nagrodzeniu jednej bądź zestawu dwóch lub trzech prac Uczestnika zakwalifikowanych do wystawy.

31. Decyzje jury o zakwalifikowaniu prac do wystawy pokonkursowej są ostateczne.

32. Lista artystów uczestniczących w wystawie pokonkursowej zostanie ogłoszona na stronie internetowej Organizatora i Bielskiej Jesieni do końca września 2023 roku.

WYSTAWA FINAŁOWA

33. Wystawa pokonkursowa prezentowana będzie w Galerii Bielskiej BWA w terminie od 9 listopada do 31 grudnia 2023 roku.

34. Podczas wernisażu w dniu 9 listopada 2023 roku nastąpi ogłoszenie wyników konkursu, wręczenie nagród i wyróżnień.

35. Prace nagrodzone Grand Prix, II i III Nagrodą przechodzą na własność Organizatora na podstawie umowy darowizny, wzbogacając Kolekcję Sztuki Galerii Bielskiej BWA (w przypadku, kiedy nagrodzony jest cały zestaw prac, Uczestnik przekazuje do Galerii jeden obraz wybrany przez Organizatora).

36. Prace biorące udział w wystawie oraz prace niezakwalifikowane w II etapie do wystawy pokonkursowej należy odebrać najpóźniej do 1 marca 2024 roku. Można je odbierać osobiście (czy też za okazaniem upoważnienia) lub będą odsyłane na koszt Uczestnika na podany adres.

37. Nieodebranie obrazów do 1 marca 2024 roku traktowane będzie przez Organizatora jako porzucenie rzeczy (w rozumieniu art. 180 i 181 Kodeksu Cywilnego). Obrazy porzucone przejdą na własność Organizatora i będą mogły być odsprzedane osobom trzecim.

NAGRODY I WYRÓŻNIENIA

38. Przewidywane nagrody i wyróżnienia regulaminowe przyznawane przez jury konkursu:
– Grand Prix – 30 000 zł, wystawa indywidualna w Galerii Bielskiej BWA
– II Nagroda – 20 000 zł
– III Nagroda – 10 000 zł
– Wyróżnienia (2 500 zł każde).

39. Przyznawane będą także wyróżnienia Redakcji patronackich konkursu.

40. Istnieje możliwość przyznawania i fundowania dodatkowych wyróżnień.

41. Organizator zastrzega, iż jury Bielskiej Jesieni może nie przyznać poszczególnych nagród, przyznać nagrody ex aequo lub zmienić liczbę i wysokość nagród, a także przyznać nagrody dodatkowe.

POSTANOWIENIA KOŃCOWE

42. Uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji drogą mailową lub listowną do Organizatora. Reklamacje będą rozpatrywane przez Komisję powołaną przez Organizatora. Decyzje Komisji są ostateczne.

43. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie znajdują powszechne przepisy prawa.