12. Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni 2024
14 lutego 2024

Galeria Bielska BWA ogłasza KONKURS na projekt 12. Wystawy Kuratorskiej Bielskiej Jesieni 2024.

Konkurs jest skierowany do kuratorów/kuratorek i zespołów kuratorskich, przy czym przynajmniej jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe oraz doświadczenie kuratorskie.

Projekt koncepcji wystawy należy złożyć drogą mailową. Nabór zgłoszeń upływa 30 marca 2024 roku o godz. 23.59.

Pełne warunki i zasady uczestnictwa w konkursie zawarte są w Regulaminie konkursu (poniżej).

 

Regulamin konkursu na projekt 12. Wystawy Kuratorskiej Bielskiej Jesieni 2024

Organizator

Galeria Bielska BWA w Bielsku-Białej

Cel konkursu

Wyłonienie kuratorskiego projektu 12. Wystawy Kuratorskiej Bielskiej Jesieni 2024, prezentowanej w Galerii Bielskiej BWA od początku listopada do końca grudnia 2024 roku.

O wystawach kuratorskich Bielskiej Jesieni

Od 2000 roku, poza wystawami konkursowymi Biennale Malarstwa Bielska Jesień, organizowane są wystawy kuratorskie – prezentowane co dwa lata, naprzemiennie z biennale. Edycje kuratorskie ukazują aktualne zjawiska w polskim malarstwie, niejednokrotnie skoncentrowane wokół wybranych pojęć, nurtów czy postaw artystycznych.

Dotychczasowe wystawy kuratorskie Bielskiej Jesieni realizowali: Bożena Czubak, Adam Szymczyk, Exgirls (Magdalena Ujma i Joanna Zielińska), Jarosław Lubiak (współpraca: Kamil Kuskowski), Agnieszka Żechowska, Agata Smalcerz, Michał Suchora, Jolanta Ciesielska, Jagna Domżalska i Wojciech Kozłowski, Stanisław Ruksza, Stach Szabłowski.

Przeglądaj archiwum wystaw kuratorskich.

Zasady konkursu

 1. Konkurs jest otwarty.
 2. Uczestnictwo w konkursie oznacza zaakceptowanie przez biorącego w nim udział kuratora/kuratorkę lub zespół kuratorski zwany dalej „Kuratorem”, wymienionych w regulaminie zasad i warunków.
 3. Organizator powołuje jury konkursu, zwane dalej „Jury”.
 4. Jury dokonuje oceny formalnej i decyduje o dopuszczeniu do konkursu zgłoszonej dokumentacji poszczególnych projektów.
 5. Wszystkie dopuszczone projekty zostają omówione przez Jury oraz ocenione wedle przyjętych kryteriów.
 6. Ocenie podlega koncepcja wystawy, jej poziom merytoryczny i artystyczny, oryginalność propozycji, potencjał edukacyjny, wykonalność.
 7. Wygrywa projekt oceniony najwyżej, zwany dalej „Projektem wybranym”.
 8. Organizator może zwrócić się do Kuratora Projektu wybranego o dokonanie zmian w projekcie.
 9. Udział w konkursie i jego wygrana zobowiązuje Kuratora do podjęcia dalszych prac projektowych w celu terminowego otwarcia wystawy – na podstawie odrębnej umowy.
 10. Organizator zastrzega sobie prawo wykorzystania Projektu wybranego i jego tytułu do wszystkich celów identyfikacyjnych i reklamowych o nieograniczonym zasięgu terytorialnym.
 11. Organizator zastrzega sobie prawo do nie wdrażania Projektu wybranego bez podania przyczyny.
 12. O wyniku konkursu Organizator poinformuje na swojej stronie internetowej bielskajesien.pl do końca kwietnia 2024.

Warunki uczestnictwa

Kurator projektu, a w przypadku zespołu kuratorskiego przynajmniej jedna osoba musi posiadać wykształcenie wyższe, dobrą znajomość zagadnień sztuki współczesnej oraz doświadczenie kuratorskie w organizowaniu wystaw.

Warunki formalne

 1. Kuratorski projekt wystawy powinien zawierać:
 • koncepcję wystawy wraz z określonym autorskim tematem przewodnim – tytuł, krótka idea projektu oraz krótki opis (maks. 2000 znaków ze spacjami)
 • scenariusz wystawy, zawierający główne wątki tematyczne lub szczegółowy opis (maks. 3000 znaków ze spacjami)
 • listę artystek i artystów, od których Kurator uzyskał zgodę na udział w wystawie
 • wizualizację lub reprodukcje przykładowych prac
 • koncepcję programu edukacyjnego / wydarzeń towarzyszących
 • plan budżetu zawierający koszt produkcji wystawy, honoraria (poza honorarium kuratorskim, które określa Regulamin konkursu w rozdziale Warunki finansowe).
 1. Wystawę należy zaplanować na obie sale. Plany i rzuty sal wystawowych w Galerii Bielskiej BWA można pobrać ze strony galerii.
 2. Projekt należy złożyć w formacie cyfrowym (preferowany .pdf), drogą mailową. W przypadku prezentacji projektu w formatach cyfrowych innych niż pdf, muszą się one otwierać w ogólnodostępnych programach.
 3. Do projektu należy dołączyć :
 • imię i nazwisko Kuratora;
 • adres, numer telefonu, e-mail Kuratora;
 • biogram Kuratora.
 1. Termin składania projektów upływa 30 marca 2024 roku o godz. 23.59.
 2. Projekt należy wysłać na adres e-mail: bielskajesien@galeriabielska.pl z tytułem wiadomości: Wystawa Kuratorska Bielskiej Jesieni – zgłoszenie do konkursu, imię i nazwisko.

Warunki finansowe

 1. Honorarium dla Kuratora (lub zespołu kuratorskiego) wynosi 11.000 zł brutto i zawiera koszty dojazdu. Galeria zapewnia nocleg w czasie pracy nad realizacją wystawy.
 2. Kurator w ramach otrzymanego honorarium zobowiązuje się do:
 • realizacji wystawy (przy wsparciu zespołu Galerii Bielskiej BWA)
 • współpracy z zaproszonymi artystami i artystkami
 • aranżacji wystawy
 • opracowania koncepcji katalogu
 • oprowadzania kuratorskiego po wystawie w dniu jej otwarcia
 • przygotowania tekstu promocyjnego i przewodnika po wystawie.
 1. Organizator zapewnia wsparcie merytoryczne i techniczne w realizacji i promocji projektu.

Dane osobowe

 1. Galeria Bielska BWA jako Administrator Danych Osobowych (ADO) informuje, że dane osobowe Uczestników będą przetwarzane w celu realizacji zadań statutowych Organizatora, tj. przeprowadzenia konkursu na projekt 12. Wystawy Kuratorskiej Bielskiej Jesieni 2024 oraz związanej z nim promocji na stronach internetowych i w wydawnictwach, w celach sprawozdawczych i archiwalnych oraz w celach kontaktowych (na podstawie udzielonej zgody, zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych). Zgoda może zostać wycofana w dowolnym momencie, bez wpływu na przetwarzanie, które miało miejsce przed momentem wycofania zgody.
 2. Uczestnik ma prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, jak również prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 3. Administrator Danych Osobowych oświadcza, że dane osobowe Uczestników nie będą udostępniane innym odbiorcom danych, za wyjątkiem organów władzy publicznej oraz innych instytucji wykonujących zadania publiczne, w zakresie i celach, które wynikają z przepisów prawa.
 4. Państwa dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym również w formie profilowania.
 5. Państwa dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich oraz do organizacji międzynarodowych spoza EOG.
 6. Organizator informuje, że podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, jednak bez ich podania uczestnik nie ma możliwości wzięcia udziału w konkursie.
 7. Podanie przez Uczestnika w formularzu zgłoszeniowym nieprawdziwych informacji może skutkować wykluczeniem z udziału w konkursie.